ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η “Air Canteen Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ: 174 56 με ΑΦΜ 800799211., δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.
Δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που επισυνάπτω, για τα οποία και θα προσκομίσω τα αντίστοιχα έγγραφα, όταν μου
ζητηθούν, είναι απολύτως ακριβή. Συνομολογώ και αποδέχομαι ότι η παραποίηση ή παράλειψη ουσιωδών γεγονότων ή στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη αυτής της αίτησης,
αποτελεί δε σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί μετά την πρόσληψη.

Εξουσιοδοτώ την εταιρία Air Canteen να προβεί σε νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που δηλώνω για ρητούς και νόμιμους σκοπούς και συγκεκριμένα σε συλλογή και επεξεργασία του ιστορικού μου, των συστάσεων που αναφέρω, του εργασιακού μου μητρώου καθώς και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετίζεται με την καταλληλόλητά μου για απασχόληση στην εταιρία. Κατανοώ και αποδέχομαι ότι υποχρεούμαι να υπογράψω συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και προστασίας κατά του ανταγωνισμού στην περίπτωση που ενταχθώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας Air Canteen και οφείλω να προσκομίσω το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας για εργασία σε εταιρία υγειονομικού ενδιαφέροντος και την άδειας εργασίας (όπου απαιτείται).

Συνομολογώ και αποδέχομαι ότι η συμπλήρωση της αίτησης αυτής ή ακολούθως η πραγματοποίηση τυχόν συνέντευξης δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια θέση εργασίας προς κάλυψη και δεν υποχρεώνει την εταιρεία Air Canteen να με εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Τέλος, ενημερώθηκα ότι η Εταιρεία Air Canteen επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος αποκλειστικό και μόνο για την αξιολόγηση της αίτησης μου και την υποβολή της υποψηφιότητας προς εργασία. Μετά το πέρας της επεξεργασίας αυτής, η Εταιρεία δεν θα διατηρήσει αρχείο με τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον δεν γίνει προσφορά θέσης εργασίας σε αυτήν αλλά θα τα καταστρέψει σύμφωνα με την Πολιτική Διακράτησης Αρχείων της Εταιρείας.
Ενημερώθηκα επίσης ότι η Εταιρεία Air Canteen ενδέχεται να κοινοποιήσει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους συνεργάτες της, πάντοτε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης μου προς εργασία.

Τέλος ενημερώθηκα για τα δικαιώματα μου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε 679/2016) και το Ν.4624/2019 δηλαδή για τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής, και φορητότητας καθώς και στο δικαίωμα προσφυγής μου στην Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr)

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση
info@aircanteen.gr.

Εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή σε αυτόν τον σύνδεσμο.