ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η Εταιρεία «AIRCANTEEN A.E, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Η Εταιρεία, σεβόμενη την ιδιωτικότητα των ανωτέρω φυσικών προσώπων και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων, σας παρέχει, με την παρούσα, την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της (το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα μέσα προστασίας τους) και τα δικαιώματά σας, ως Υποκειμένου της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα πολιτική ενημέρωσης απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία εισέρχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και πραγματοποιούν ή ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας της.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρεία ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

1        Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει, ως επισκέπτες της ιστοσελίδας/χρήστες, ότι μέσω της ιστοσελίδας της www.aircanteen.gr, ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία, υφισταμένων ή μελλοντικών, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της Εταιρείας. Αναλυτικότερα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) όταν εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για συγκεκριμένο ερώτημα και προς τον σκοπό της απάντησης αυτού
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), όταν εσείς την καταχωρείτε, με σκοπό την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες/δράσεις της Εταιρείας μας, για νέα σημεία πώλησης
 • τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας. Το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής , τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο, μηνύματος προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενότητες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην ιστοσελίδα μας.
 • Επίσης η ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της φορητής συσκευής σας με χρήση γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS, το WiFi, το Bluetooth ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης. Η πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browsers) σας παρέχει την δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με την χρήση ρυθμίσεων αυτών. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσα να προσδιορίσουν την τοποθεσία σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθεται στην συνέχεια. Βάσει νόμου ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία μας είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων και την επικοινωνίας μας μαζί σας για την απάντηση ερωτημάτων σας. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή διατήρησης/συνέχισης της ήδη υπαρχούσης συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία ή αδυναμίας μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας απαντήσουμε.

 

2        Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται κατά βάση ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως φερ’ ειπείν δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

Τέτοια δεδομένα ενδέχεται πάντως να παρασχεθούν από εσάς στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερωτημάτων σας προς εμάς ή παραπόνων σας, και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να γίνει κάποια επεξεργασία τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της απάντησης του ερωτήματός σας ή της διαχείρισης του παραπόνου σας.

 

3        Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 16 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 ΓΚΠΔ).

 

4        Νομιμότητα επεξεργασίας

Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα:

 • Κατά την περίπτωση που δε διατηρείτε ορισμένη συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία μας, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Εταιρείας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις και τις προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα e-mails – newsletters.
 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, τα συλλέγουμε βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις εξής νομικές βάσεις:
 1. όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων,
 2. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου,
 3. όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες της Εταιρείας μας,
 4. όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος της Εταιρείας μας, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
 5. σύμφωνα με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις κατωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

 

5        Ανάκληση συγκατάθεσης

Τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην Εταιρεία μας εγγράφως φυσικά ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εταιρεία μας, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το στάδιο υλοποίησης του αιτήματός σας. Ιδίως σχετικά με την αποστολή newsletter, σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα απεγγραφής – unsubscribe σε κάθε newsletter που λαμβάνετε από την Εταιρεία μας.

 

6        Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας και για όσο προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία, ιδίως σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης και για όσο χρόνο διατηρηθεί αυτή. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Αναφορικά με τις πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίας μας, όπως τα στοιχεία της ηλεκτρονικής σας διευθύνσεως, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέλος της υπηρεσίας newsletter της ιστοσελίδας ή διατηρείται η μεταξύ ημών συναλλακτική σχέση.

 

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

 

7        Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας, σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του, δεν κοινοποιεί/διαβιβάζει τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της Εταιρείας μας, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Ακολούθως, η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα (εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά πάντως κατά κανόνα εντός της Ε.Ε.), στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό του εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι την παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής e-mail, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησής σας.

Η Εταιρεία μας νομίμως διασφαλίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες – τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας και παροχής επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

8        Διεθνείς Διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας δε διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή (σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται).

 

9        Δικαιώματα υποκειμένου

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, η Εταιρεία μας θα σας παράσχει αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας μας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία μας ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτος.
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

 

10     Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρεία (στη διεύθυνση Αρχαίου Θεάτρου 8, 17456, Αλιμος), ή να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@aircanteen.gr

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμά της, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παράσχουμε προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας μέσω σχετικού νομίμου εγγράφου και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άρνηση της Εταιρείας μας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Εάν λάβετε την απόφαση να διαγραφείτε από ορισμένη υπηρεσία ή επικοινωνία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες, πριν καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η Εταιρείας μας επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του να διατηρήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων πατήστε εδώ

 

11     Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Εταιρεία μας, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, κ.ά.) και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ).

Με μέριμνα για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Τέλος, η Εταιρεία μας εφαρμόζει στην ιστοσελίδα του το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου διασφαλίζεται το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η Εταιρείας μας σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

 

12     Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας μας

 • Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.aircanteen.gr. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
 • Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αντίστοιχη Πολιτική Cookies, για την οποία πατήστε εδώ.
 • Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

 

13     Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

AIRCANTEEN S.A.

Διεύθυνση: Αρχαίου Θεάτρου 8, Αλιμος

Τηλέφωνο: 2103530461Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aircanteen.gr

Website: www.aircanteen.gr

 1. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr